Všeobecné obchodné podmienky

Penzión Angelika, Pri Suchom Mlyne 1  Bratislava

Preambula

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Ubytovací poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii penziónu.

Hosťom poskytujeme ubytovanie v izbách. Každý izba má vlastnú kúpeľňu s WC, TV, chladničku. K dispozícii je vybavená kuchynka, káva, čaj, mliečko zdarma.  V celom objekte je bezplatná WIFI sieť. V letných mesiacoch je k dispozícii priestor na grilovanie. Pred objektom je miesto na parkovanie chránené kamerovým systémom. Poskytované služby sa riadia Ubytovacím poriadkom

Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti o ubytovanie hosťa penziónom mailom, osobne na recepcii alebo prostredníctvom ubytovacieho portálu.

Platobné podmienky

Platbu je možne realizovať:

 1. Rezervačný poplatok 50% nutné uhradiť do 2 pracovných dni, doplatok 50% na recepcii pri registrácii v deň príchodu.
 2. Rezervačný poplatok 50% nutné uhradiť do 2 pracovných dni, doplatok 50% cez terminál pri nástupe na ubytovanie.
 3. Platbou na účet penziónu formou faktúry, prevodu na účet penziónu, úhrada 100% ceny pred ubytovaním (platba musí byť prijatá na účet penziónu skôr, ako sa hosť ubytuje)

Ceny

Ceny pobytu a kategorizácia izieb sú uvedené na ubytovacích portáloch, na webovej stránke penziónu a na recepcii penziónu.

Poplatky za doplnkové služby nie sú automaticky započítané do celkovej sumy a je potrebné ich zaplatiť zvlášť priamo v penzióne pri ubytovaní.

Upozorňujeme, že vyhovenie špeciálnym požiadavkám hosťa závisí od dostupnosti a môžu sa na ne vzťahovať dodatočné poplatky.

Podmienky a spôsob ubytovania – Ubytovací poriadok

 1. Penzión môže ubytovať iba hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii penziónu ihneď po príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 12:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Hosť nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.
 4. Hosť, ktorý sa po dohode ubytuje pred 12.00 hod. ráno uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 5. Na základe objednaného ubytovania je ubytujúci povinný ubytovať hosťa od 12:00 – 22:00, ak nie je dohodnuté inak.
 6. Ubytovateľ nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí vnesené do ubytovacieho zariadenia, rovnako ako za škody spôsobené na majetku hosťa. Toto sa vzťahuje aj na automobily, motorky, bicykle.
 7. V apartmáne nemôže hosť prijímať návštevy u nás neubytovaných hostí.
 8. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.
 9. Hosť sa môže zdržiavať v penzióne a k nemu patriacim priľahlým priestorom len v čase ubytovania. Hosť je povinný opustiť ubytovacie zariadenie najneskôr do 10:30 hodiny posledného dňa pobytu. V opačnom prípade si musí uhradiť ďalší deň pobytu podľa cenníka penziónu.
 10. V penzióne ani v spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo iné inštalácie.
 11. V izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) len v priestoroch kúpeľne.
 12. Pred odchodom je hosť povinný umyť a odložiť kuchynský riad, ktorý počas pobytu použil, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, uzamknúť dvere.
 13. Ubytovanie domácich zvierat je možné len na základe povolenia ubytovateľa. Je prísne zakázané nechávať domáce zviera v izbe samé - počas neprítomnosti jeho majiteľa.
 14. Za škody spôsobené na majetku v priestoroch penziónu a v spoločných priestoroch zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 15. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred nástupom na pobyt.
 16. Ubytovateľ je oprávnený umožniť vstup svojim vybraným zamestnancom t.j. pracovníci údržby a chyžnej do izieb za účelom odstránenia závad a v iných prípadoch nevyhnutných na to, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť ubytovania, alebo aby bolo zabránené vzniku škody ubytovateľovi, či klientovi aj bez oznámenia klientovi.
 17. Počas pobytu kratšieho ako 8 dní sa v izbách neupratuje a nevymieňa sa posteľná bielizeň. Na požiadanie na recepcii si môže hosť vymeniť uterák, poprípade vyžiadať toaletný papier.
 18. Ubytovateľ neručí za nájdenie zabudnutej veci a jej vymáhanie, resp. vymáhanie náhrady je vylúčené.
 19. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. Zaplatením ubytovania klient súhlasí s podmienkami ubytovacieho poriadku.
 20. V celom penzióne je prísny zákaz fajčiť. Pri porušení tohto zákazu bude zákazníkovi vyrubená pokuta 50 €. V prípade opakovaného porušenia podľa zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a jeho novelizácie zákonom č.87/2009 Z.z. bude hosť vyzvaný na opustenie  priestorov penzionu bez nároku na vratenie platby za ubytovanie. V penzione je prísny zákaz užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.
 21. Hosť je povinný zanechať izbu v pôvodnom stave, v prípade porušenia tohto bodu, bude zákazník vyzvaný na uhradenie nákladov celkovej škody.
 22. Ak hosť požiada o predlženie ubytovania, musí tak urobiť do 9:00 hod dňa odchodu. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný ak nejde inak, alebo ak z kapacitných dôvodov to nie je možné.
 23. Hosť je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených nádob.
 24. Penzión neručí za úrazy v priestoroch penziónu spôsobené si vlastnou vinou.

 

Storno objednávky ubytovania.

 1. Pri nezrealizovanom pobyte penzión si vyhradzuje právo platbu prevodom zadržať ako ušlý zisk pre odmietnutie ďalších rezervácií na danú izbu v daný termín.
 2. Penzión si vyhradzuje právo ponúknuť v prípade platby vopred prevodom náhradný termín v rámci mesiaca v ktorom bola neuskutočnená realizácia ubytovania. Ak hosť nevyužije možnosť náhradného termínu zaplatenej rezervácie, nárok na vrátenie finančného obnosu za rezerváciu zaniká.
 3. Ak hosť nezruší rezerváciu 1 deň pred ubytovaním a nedostaví sa na rezervovaný termín, penzión si vyhradzuje právo vymáhať 100% ceny rezervovaného termínu ako ušlý zisk za držanie rezervovanej izby. 
 4.  V prípade neuhradenia sumy za ubytovanie pri nezrušenej rezervácii si penzión vyhradzuje právo domáhať sa práva právnym zástupcom penziónu. 
 5. V prípade predčasného ukončenia ubytovania zo strany ubytujúceho hosťa zaniká nárok na vrátenie platby.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť počas procesu rezervácie požaduje od klienta, aby zadal svoje meno a e-mailovú adresu. Meno klienta využívame na identifikáciu jeho rezervácie a adresu na komunikáciu s klientom. Pri platbe klient neposkytuje žiadne ďalšie osobné údaje, platbu realizuje bankovým prevodom, platbou  cez terminál alebo v hotovosti. 

Pri nástupe na pobyt požadujeme na zápis do knihy hostí od klienta jeho osobné údaje a to: meno hosťa, telefónne číslo klienta, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa bydliska a podpis . Tieto údaje slúžia na evidenciu ubytovaných hostí a sú ďalej poskytované v prípade kontroly príslušnému mestskému alebo obecnému úradu a cudzineckej polícii.